Кольоровий логотип House of Math
Увійти

Таблицi функцiй


Iснують рiзнi види таблиць функцiй. Пiд час вивчення цiєї теми я познайомлю тебе з двома їхнiми видами: тим, який добре використовувати на початку, коли все якось у новинку, й меншу професiйнiшу таблицю. Таблиця функцiй — це таблиця, в якiй показано, якi координати треба нанести на графiк у системi координат, щоб побудувати графiк функцiї.

На початку може бути доцiльно використовувати таблицю, подiбну до наведеної нижче. Вона складається з чотирьох стовпцiв: стовпець для значень x, обраних тобою (або тих, якi було запропоновано використовувати в завданнi), стовпець для обчислення кожного значення y, стовпець для результату попереднього обчислення та стовпець для координат, необхiдних для побудови графiка. Це виглядає так:

Таблиця функцiї для рiвняння y=2x+3 зi значеннями x=-5, -3, 0, 1, 2 та 4

У перший стовпець я помiстила значення x. У цього прикладi функцiя мала вигляд y = 2x + 3. Я помiстила її в другий стовпець i пiдставила замiсть x обранi мною значення. У третьому стовпцi наведено значення y, тобто вiдповiднi значення y для кожного обраного мною значення x. У четвертому стовпцi я зазначила значення x i значення y разом як координати (x,y). Це координати точок, якi потрiбно вiдзначити на системi координат i провести пряму через них, щоб побудувати графiк.

Професiйнiша таблиця функцiй мiстить тiльки те, що нам потрiбно для побудови графiка функцiї. Вона вiдрiзняється вiд попередньої таблицi функцiй тим, що видалено другий i четвертий стовпцi. Крiм того, таку таблицю складаємо горизонтально, а не вертикально. Навiть якщо стовпець координат вiдсутнiй, ми однаково маємо значення x та y; вони i є координатами. Координата (x,y) зазначена в таблицi, але тепер вона записана вертикально.
Значення x 5 3 0 1 2 4Значення y 7 3 3 5 7 11Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!
Біла стрілка, що вказує ліворучПопередня стаття
Що таке функція?