Білий логотип House of Math на різнобарвному квадраті

Що таке функцiя?


Функцiя повiдомляє нам взаємозв’язок мiж двома змiнними. Можна розглядати функцiю як числову машину. Ми вводимо у функцiю одне число, а натомiсть отримуємо iнше. Можна вказати функцiю трьома рiзними способами: у виглядi виразу, у виглядi таблицi та у виглядi графiка.

Приклад функцiї

y = x + 2.

Тут x — це число за нашим вибором. Ось чому x також називають незалежною змiнною. Для кожного числа, яке ми пiдставляємо замiсть x, y стає iншим числом. Ось чому y називається залежною змiнною, й ми кажемо, що y залежить вiд x. Визначення функцiї полягає в тому, що для кожного значення x iснує лише одне значення y.

Також заведено присвоювати функцiям власнi назви. Оскiльки слово «функцiя» починається з лiтери «f», ми зазвичай називаємо першу функцiю f. Одразу пiсля назви в дужках записуємо незалежну змiнну. Оскiльки ми здебiльшого працюємо з функцiями, якi залежать вiд x, то встановлюємо iм’я функцiї як f(x) (що читається як «f вiд x»). Якщо в одному завданнi є декiлька функцiй, кожна з них отримує свою власну назву. Ми вже використали f, тому переходимо до наступної лiтери алфавiту й називаємо наступну функцiю g(x), функцiю, що йде пiсля неї h(x), i так далi. Тому можна записати наведену вище функцiю як

f(x) = x + 2.

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!