Білий логотип House of Math на різнобарвному квадраті

Таблицi значень функцiй


Iснують рiзнi види таблиць значень функцiй. Пiд час вивчення цiєї теми я познайомлю тебе з двома їхнiми видами: тим, який добре використовувати на початку, коли все якось у новинку, й меншу професiйнiшу таблицю. Таблиця значень функцiї — це таблиця, в якiй показано, якi координати треба нанести на графiк у системi координат, щоб побудувати графiк функцiї.

На початку може бути доцiльно використовувати таблицю, подiбну до наведеної нижче. Вона складається з чотирьох стовпцiв: стовпець для значень x, обраних тобою (або тих, якi було запропоновано використовувати в завданнi), стовпець для обчислення кожного значення y, стовпець для результату попереднього обчислення та стовпець для координат, необхiдних для побудови графiка. Це виглядає так:

Таблиця значень функцiї для рiвняння y=2x+3 зi значеннями x=-5, -3, 0, 1, 2 та 4

У перший стовпець я помiстила значення x. У цього прикладi функцiя мала вигляд y = 2x + 3. Я помiстила її в другий стовпець i пiдставила замiсть x обранi мною значення. У третьому стовпцi наведено значення y, тобто вiдповiднi значення y для кожного обраного мною значення x. У четвертому стовпцi я зазначила значення x i значення y разом як координати (x,y). Це координати точок, якi потрiбно вiдзначити на системi координат i провести пряму через них, щоб побудувати графiк.

Професiйнiша таблиця значень функцiї мiстить тiльки те, що нам потрiбно для побудови графiка функцiї. Вона вiдрiзняється вiд попередньої таблицi значень функцiї тим, що видалено другий i четвертий стовпцi. Крiм того, таку таблицю складаємо горизонтально, а не вертикально. Навiть якщо стовпець координат вiдсутнiй, ми однаково маємо значення x та y; вони i є координатами. Координата (x,y) зазначена в таблицi, але тепер вона записана вертикально.
Значення x 5 3 0 1 2 4Значення y 7 3 3 5 7 11Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!