Кольоровий логотип House of Math
Увійти

Що таке види в програмi GeoGebra?


Вiдкривши програму GeoGebra, ти побачиш декiлька вiкон. Вони називаються видами. Якщо ти їх не бачиш, їх можна знайти пiд вкладкою GeoGebra icon Вид у GeoGebra icon Меню. Найважливiшi з них такi:

Алгебра

Використовується для збереження виразiв, функцiй i значень. Тут також зберiгаються об’єкти, що знаходяться у видi СКА .

СКА (Система комп’ютерної алгебри)

Застосовується для виконання завдань на обчислення, таких як розкриття дужок в алгебраїчних виразах, розв’язування рiвнянь, розкладання на множники, диференцiювання, iнтегрування та багатьох iнших.

Полотно

Покликаний для побудови графiкiв. Можна легко змiнити назву, стиль i розташування своїх графiкiв. Натисни мишею на графiк та обери PIC Налаштуванн). У спливному вiкнi можна внести будь-якi змiни до своїх графiкiв.

Знiмок екрана GeoGebra, на якому показано види Алгебра, СКА та Полотно

Таблиця

Використовується для складання перелiкiв, виконання регресiйного аналiзу та проведення рiзних статистичних розрахункiв.

Калькулятор Ймовiрностей GeoGebra icon

Призначений для обчислення ймовiрностей.

Знiмок екрана GeoGebra, на якому показано види Таблиця та Калькулятор Ймовiрностей

Панелi iнструментiв

Усi види GeoGebra мають свiй власний перелiк iнструментiв вгорi. Це Панель iнструментiв (F) для окремого виду. Якщо натиснути на будь-який iнструмент на Панель iнструментiв , вiдкриється набiр iнструментiв. Набори iнструментiв подiленi за категорiями. Наприклад, шостий набiр iнструментiв у Полотно мiстить iнструменти для побудови кiл.

Iнструменти можуть виконувати звичайнi математичнi завдання замiсть тебе. Щоб використати певний iнструмент, натисни на значок набору iнструментiв й обери потрiбний iз розкривного перелiку.

Команди

GeoGebra також має iнструменти у виглядi команд. Щоб запустити команду, введи її у вид СКА . Деякi з найпоширенiших команд також працюють у видi Алгебра . Наприклад, якщо ти бажаєш розкласти число 15 на множники, введи команду

Розкласти

у видi СКА , потiм обери Розкласти(Число) з перелiку запропонованих варiантiв. Замiни поле Число на 15 i натисни клавiшу Enter. СКА видасть вiдповiдь 3 5.

Багато команд мають декiлька варiантiв. Ти, напевно, бачив/бачила, що є два варiанти команди Розкласти: Розкласти(Число) та Розкласти(Многочлен). Якщо вставити многочлен у перший варiант, многочлен не буде розкладено на множники! Переконайся, що обрано правильний варiант команди.

Збереження об’єктiв

У програмi GeoGebra береження об’єкта (наприклад, функцiї або фiгури) називається заданням об’єкта в GeoGebra.

Можна задати функцiї та змiннi, щоб мати певнi вирази або змiннi в GeoGebra, ввiвши

<Iм’я змiнної>=<Значення або вираз>

у видi Алгебра , використовуючи один рядок для кожного об’єкта.

Приклад 1

Щоб задати функцiю f(x) = 2x + 1 у видi Алгебра , введи f=2x+1 у порожнiй рядок i натисни клавiшу Enter.

Зверни увагу! Щоб задати об’єкти у видi СКА , потрiбно ввести := замiсть =. Якщо ти задаєш функцiю, треба також зазначити iм’я її змiнної.

Приклад 2

Щоб задати функцiю f(x) = 2x + 1 у видi СКА , введи f(x):=2x+1 1 у порожнiй рядок i натисни клавiшу Enter.

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!
Наступна стаття Біла стрілка, що вказує праворуч
Як виконувати базові математичні операції у GeoGebra