Кольоровий логотип House of Math
Увійти

Що таке вiд’ємнi числа?


Ми вже з’ясували, що таке додатнi цiлi числа, якi розташованi праворуч вiд 0 на осi нижче. Тепер перейдемо до цiлих чисел лiворуч вiд 0 на осi нижче. Цi числа називають вiд’ємними.

Частина числової осi вiд мiнус п’яти до плюс п’яти

Перед вiд’ємним числом ставлять коротку риску, як перед числами лiворуч вiд 0 на рисунку. Ця риска вказує на те, що число є вiд’ємним. Наприклад, число мiнус три ( 3) складається з двох знакiв: риски i цифри 3. Якщо об’єднати риску i цифру, отримаємо вiд’ємне число 3. Число 3 знаходиться на тiй самiй вiдстанi вiд 0 на числовiй осi, що й число 3. Рiзниця мiж ними в тому, що вони знаходяться по рiзнi боки вiд 0.

Риску перед вiд’ємними числами називають вiд’ємним знаком. Вiн вказує на те, що ми маємо справу з вiд’ємним числом. Тобi вже знайомий мiнус у операцiї вiднiмання. Це знак, який позначає вiднiмання одного числа вiд iншого. Дуже важливо знати рiзницю мiж знаком вiднiмання та вiд’ємним знаком.

Приклад 1

Якi з наведених нижче чисел є вiд’ємними?

1 2810 1532 21 1

2, 15, 21 i 1 — це вiд’ємнi числа, оскiльки перед ними є вiд’ємний знак.

Помiркуй

0 — це додатне чи вiд’ємне число? А може, нi те, нi iнше?

Число 0 знаходиться прямо мiж додатними та вiд’ємними числами на осi дiйсних чисел. Наприклад, уяви, що дiлишся 0 шоколадок або отримуєш 0 шоколадок. Кiлькiсть наявних у тебе шоколадок не збiльшиться i не зменшиться. А отже, можна сказати, що число 0 — одразу як вiд’ємне, так i додатне!

Приклад 2

Якi з наведених нижче чисел вiд’ємнi, а якi додатнi?

23 190 -22 0 -1111 54 -2 3 104

Вiд’ємнi числа (лiворуч вiд 0 на осi дiйсних чисел) — це числа, перед якими стоїть вiд’ємний знак. Це означає, що числа 22, 1111 i 2 є вiд’ємними. 0 також є вiд’ємним числом, оскiльки є водночас i вiд’ємним, i додатним.

Додатнi числа (праворуч вiд 0 на осi дiйсних чисел) не мають вiд’ємного знака. Це означає, що числа 23, 190, 54, 3 i 104 є додатними. 0 також є додатним числом, оскiльки є водночас i вiд’ємним, i додатним.

Помiркуй

Скiльки всього є вiд’ємних чисел?

Вiд’ємних чисел стiльки ж, скiльки додатних. Але скiльки їх насправдi? Насправдi iснує нескiнченна кiлькiсть вiд’ємних чисел, так само як нескiнченна кiлькiсть додатних чисел.

У математицi для позначення нескiнченностi використовується спецiальний символ. Вiн нагадує перевернуту вiсiмку: .

Математична колекцiя

Хочеш розв’язувати практичнi завдання на вiд’ємнi числа? Тодi тобi стане в пригодi Математична колекцiя!

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!