Що робить функцію пропорційною?

Ми часто стикаємося з ситуацiями, в яких подвоєння однiєї з двох величин призводить до подвоєння iншої. Наприклад, якщо тобi потрiбно 1 к г борошна, щоб спекти 24 булочки, то легко з’ясувати, скiльки потрiбно борошна, щоб спекти вдвiчi бiльше булочок. Щоб випекти 48 булочок, тобi знадобиться 2 к г борошна. Якщо подвоїти одну кiлькiсть, то подвоїться й iнша!

Це поняття позначають математичним термiном пропорцiйнiсть. Якщо всi значення y, подiленi на всi вiдповiднi значення x, дають певну константу k, це означає, що x i y є пропорцiйними величинами. Ми називаємо цю константу k коефiцiєнтом пропорцiйностi. Зазвичай її записують, як показано в блоку правил нижче. Отже, y дорiвнює k, помноженому на x. Обидва пояснення абсолютно однаковi. Поглянь:

Приклад 1

Розрахунок показує, що вирази є рiвними:

y x = k x y x = k x y = kx

Правило

Двi величини, x i y, є пропорцiйними, якщо

y = kx,

де k є константою.

Приклад 2 нижче демонструє, що трапляється, коли k = 1. Ось кiлька правил для запам’ятовування, що вiдбувається з рiзними значеннями k:

  • Якщо значення k вище, нiж 1, то лiнiя буде крутiшою.

  • Якщо значення k нижче, нiж 1, то лiнiя буде пологiшою.

  • Якщо k є вiд’ємним числом, то графiк спадатиме нижче осi x.

Пропорцiйна функцiя — це окремий випадок лiнiйної функцiї y = ax + b. Якщо задати a = k i b = 0, то отримаємо формулу пропорцiйностi. Графiк завжди є прямою лiнiєю, що проходить через початок координат. Спiввiдношення мiж y та x завжди дорiвнює кутовому коефiцiєнту k.

Приклад 2

З цього графiка видно, що y = x, тобто k = 1.

Це означає, що функцiя є пропорцiйною. Отже, якщо взяти всi координати y i подiлити їх на координати x, то вiдповiдь завжди буде k = 1.

Приклад графiка пропорцiйної функцiї

Приклад 3

Чи є функцiя y = 2x 3 пропорцiйною?

Щоб це з’ясувати, потрiбно внести декiлька змiн:

y = 2x 3 = 2 x 3 1 = 2 3 x 1 0.67 x = 0.67x

y = 2x 3 = 2 x 3 1 = 2 3 x 1 0.67 x = 0.67x

З’ясуємо, що k 0.67 або k = 2 3, а отже, функцiя є пропорцiйною.

Приклад 4

Дано координати:

Таблиця функцiй iз значеннями x у першому рядку i вiдповiдними значеннями y у другому рядку.

Чи вiдповiдають точки пропорцiйнiй функцiї?

Як вiдомо, якщо точки вiдповiдають пропорцiйнiй функцiї, ми отримаємо ту саму вiдповiдь, якщо подiлимо значення y на значення x для всiх координат:

7 1 = 7 14 2 = 7 21 3 = 7 28 4 = 7 35 5 = 7

Оскiльки всi вiдповiдi однаковi, функцiя є пропорцiйною.

Зверни увагу! Функцiї у формi y = k x називають обернено пропорцiйними.

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!