Що означає обернено пропорційний у математиці?

Ми говоримо про обернену пропорцiйнiсть у випадках, коли кожне значення x, помножене на кожне значення y, дає певну константу k. Зазвичай ми записуємо це, як показано у блоку правил нижче: y дорiвнює k, подiленому на x. Обидва пояснення абсолютно однаковi. Поглянь:

Приклад 1

Розрахунок показує, що вирази однаковi:

x y = k x y x = k x,x0 y = k x

Правило

Два значення x i y обернено пропорцiйнi, якщо

y = k x,

де k — це константа.

Нижче (Приклад 2) можна побачити випадок, коли k = 1. Ось кiлька правил для запам’ятовування того, що вiдбувається за рiзних значень k:

  • Якщо k > 0 додатне, графiк ковзає в напрямку вiд першого квадранта (з додатною частиною осi x та y) i вiд початку координат.

  • Якщо k < 0 вiд’ємне, графiк лежить у четвертому квадрантi (частина системи координат iз додатною частиною осi x i вiд’ємною частиною осi y), але перевернутий догори ногами. Форма графiка завжди однакова.

Приклад 2

Цей графiк показує y = 1 x, тому k = 1.

Оскiльки графiк обернено пропорцiйний, це означає, що всi координати на ньому такi, що якщо взяти координату x i помножити на координату y, отримаємо вiдповiдь k = 1.

Приклад графiка обернено пропорцiйної функцiї

Приклад 3

Чи є графiк y = 2 3x обернено пропорцiйним?

Щоб це з’ясувати, потрiбно внести декiлька змiн:

y = 2 3x = 2 1 3 x = 2 3 1 x 0.67 1 x = 0.67 x

y = 2 3x = 2 1 3 x = 2 3 1 x 0.67 1 x = 0.67 x

Ми з’ясували, що k = 2 3 0.67, а отже, графiк обернено пропорцiйний.

Приклад 4

Дано такi точки:

Таблиця функцiй зi значеннями x у першому рядку i значеннями y у другому рядку

Чи вiдповiдають точки обернено пропорцiйнiй функцiї?

Ми знаємо, що якщо точки лежать на графiку обернено пропорцiйної функцiї, то ми отримаємо ту саму вiдповiдь, якщо помножимо значення x на значення y для всiх точок:

1 20 = 20 2 10 = 20 3 7 = 21 4 5 = 20 5 4 = 20

Оскiльки одна вiдповiдь не збiгається з iншими, функцiя не є обернено пропорцiйною.

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!