Як розкласти на множники многочлени 3-го і 4-го степеня

Пiд час розкладання на множники многочленiв 3-го степеня i вище потрiбно застосовувати методи, якi дають квадратне рiвняння. Найчастiше застосовується дiлення на многочлен.

Отримавши квадратне рiвняння, розкладаємо його на множники у звичайному порядку. Маємо

ax2 + bx + c = a (x x 1) (x x2) ,

де x1 i x2 — це розв’язки рiвняння

ax2 + bx + c = 0.

Цi рiшення можна знайти шляхом перевiрки, за допомогою квадратної формули або за допомогою цифрових засобiв. Але спершу докладнiше розгляньмо метод дiлення на многочлен:

Теорiя

Особливостi дiлення на многочлен

  • Якщо P (a) = 0, тодi x = a — це розв’язок рiвняння P (x) = 0. Це означає, що дiлення P (x) : (x a) має розв’язок i не має остачi.

  • Якщо P (x) : (x a) дiлиться без остачi, тодi отримуємо P (x) : (x a) = Q (x), де Q (x) — це новий многочлен iз нижчим степенем, нiж P (x).

  • Якщо Q (x) має степiнь 3 i вище, тодi потрiбно знайти бiльше розв’язкiв. Розв’язки Q (x) — це також розв’язки P (x). Якщо Q (x) має степiнь 2, то вираз можна розкласти на множники у звичайному порядку.

  • P (x) = (x a) Q (x) — це P (x), розкладене на множники.

У завданнях, де потрiбно розкласти на множники многочлени вищих степенiв, дається значення, яке потрiбно перевiрити, або чiтка пiдказка про правильний розв’язок. У iншому випадку одним iз розв’язкiв часто буде x = 2,1, 0, 1, 2. Щоб перевiрити розв’язок, пiдставляємо значення x у многочлен, щоб пересвiдчитися, що вiдповiдь — 0. Якщо це так, то пiдставлене значення є розв’язком рiвняння, i можна розкласти вираз на множники.

Правило

Розкладання на множники шляхом дiлення на многочлен

1.
Перевiрте, чи всi доданки мають степiнь x. Якщо так, то вибираємо найвищий степiнь x, спiльний для всiх доданкiв. Якщо отримуємо квадратне рiвняння, то розкладаємо його на множники в один зi способiв, описаних вище. Наприклад: 4x4 + 2x2 = 2x2 (2x2 + 1) .

Якщо нi, переходимо до Пункт 2.

2.
Якщо доданки початкового многочлена не мають степеня x, то вгадуємо розв’язок. Можна почати зi значень, якi ми пiдставляли вище: x = 1, 1,2, 2
3.
Назвемо вираз P (x) i перевiрятимемо значення P (0) ,P (1) ,P (1) , доки не знайдемо значення, з яким отримаємо P (a) = 0.
4.
Потiм знайдемо P (x) : (x a), подiливши на многочлен.
5.
Повторюємо процес, доки не отримаємо многочлен 2-го степеня i нижче.
6.
Використовуй будь-який спосiб розкладання квадратних рiвнянь на множники.

Ось кiлька прикладiв розкладання многочленiв n-го степеня на множники:

= ax2 + bx + c = a (x x1) (x x2) = ax3 + bx2 + cx + d = a (x x1) (x x2) (x x3) = ax4 + bx3 + cx2 + dx + f = a (x x1) (x x2) (x x3) (x x4)

ax2 + bx + c = a (x x 1) (x x2) ax3 + bx2 + cx + d = a (x x 1) (x x2) (x x3) ax4 + bx3 + cx2 + dx + f = a (x x 1) (x x2) (x x3) (x x4) ax5 + bx4 + cx3 + dx2 + fx + g = a (x x 1) (x x2) (x x3) (x x4) (x x5)

Загалом многочлени розкладаються на множники так:

= anxn + a n1xn1 + + a 1x + a0 = an (x x1) (x xn)

anxn + a n1xn1 + + a 1x + a0 = an (x x1) (x xn)

Якщо розв’язок зустрiчається кiлька разiв, його потрiбно включити стiльки разiв, скiльки вiн зустрiчається. Наприклад, якщо ми маємо квадратичну функцiю, яка торкається осi x лише в однiй точцi x = x1, то розкласти її на множники можна так:

a (x x1) (x x1) = a (x x1) 2.

Многочлени n-го степеня мають щонайбiльше n розв’язкiв, але їх може бути й менше. Наприклад, кубiчний многочлен має три, два або один дiйсний розв’язок. Якщо дiйсний розв’язок лише один, то вираз розкладається на множники так:

x3 + x + 2 = (x + 1) (x2 x + 2)

Тут x = 1 — єдиний дiйсний розв’язок кубiчного многочлена. Весь графiк функцiї x2 x + 2 лежить вище осi x, а отже, не дає розв’язкiв.

Приклад 1

Розклади на множники многочлен x3 + 2x2 5x 6

Через те, що x є не в усiх доданках, розв’язки потрiбно вгадувати. Почнiмо з x = 1:

P (1) = (1) 3 + 2 (1) 2 5 (1) 6 = 1 + 2 5 6 = 8 0.

Далi спробуємо x = 1:

P (1) = (1) 3 + 2 (1) 2 5 (1) 6 = 1 + 2 + 5 6 = 0.

Це означає, що (x (1)) = (x + 1) є дiльником P (x). А отже, можна виконати дiлення на многочлен

Дiлення на многочлен x̂3+2x̂2-5x-6, подiлений на x+1

Отримуємо вираз 2-го степеня, що й було потрiбно. Тепер можемо розкласти його на множники у звичному порядку, за допомогою квадратної формули або шляхом перевiрки.

Знайдемо x = x1 i x = x2:

x = 1 ±12 4 1 (6) 2 1 = 1 ±1 + 24 2 = 1 ±25 2 = 1 ± 5 2 ,

отримавши x1 = 2 i x2 = 3. Це означає, що квадратне рiвняння, розкладене на множники, має вигляд (x 2) (x + 3).

Тепер можемо скласти кубiчний вираз, розкладений на множники, а саме

P (x) = x3 + 2x2 5x 6 = (x + 1) (x 2) (x + 3) .

Приклад 2

Розв’яжи рiвняння x3 + 2x2 5x 6 = 0

Щоб розв’язати подiбне рiвняння, почнемо з перенесення виразу по лiвий бiк рiвняння, щоб по правий бiк лишився нуль. У цьому випадку це вже було зроблено. Далi розкладаємо на множники вираз по лiвий бiк. Оскiльки це той самий многочлен, що й у Приклад 1, вiн має такий вигляд:

= x3 + 2x2 5x 6 = (x + 1) (x 2) (x + 3) = 0

x3 + 2x2 5x 6 = (x + 1) (x 2) (x + 3) = 0

Згiдно з правилом нульового добутку, якщо a b = 0, то a = 0 або b = 0. Якщо застосувати це правило до множникiв у рiвняннi, отримаємо

x + 1 = 0 x 2 = 0 x + 3 = 0 x = 1 x = 2 x = 3,

x + 1 = 0 x 2 = 0 x + 3 = 0 x = 1, x = 2, x = 3,

що означає, що розв’язками рiвняння є x1 = 1, x2 = 2 i x3 = 3.

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!