Що таке податок і база оподаткування?

Багато державних послуг фiнансуються за рахунок податкiв i зборiв. У цiй статтi ми докладнiше розглянемо деякi з них. За основу вiзьмемо податкову систему Сполучених Штатiв. У твоїй країнi деталi вiдрiзнятимуться, проте основи будуть схожими.

Правило

Податок на доходи

Податок на доходи – це податок, який ти сплачуєш залежно вiд того, скiльки грошей заробляєш. Якщо ти працюєш на роботодавця, цей податок автоматично вираховується, коли тобi нараховують платню. Сума податку на доходи, яку ти маєш сплатити, базується на твоєму доходi за весь рiк, отже, ймовiрно, ти муситимеш сплатити додаткову суму податку на доходи або отримати вiдшкодування податку на доходи залежно вiд суми, яку роботодавець вiдраховував протягом року.

Правило

Податок на соцiальне забезпечення та медичне обслуговування пенсiонерiв

Коли ти вийдеш на пенсiю, переважно у вiцi 65 рокiв або пiзнiше, або якщо назавжди втратиш працездатнiсть, федеральний уряд виплачуватиме тобi щомiсячну допомогу з фонду соцiального забезпечення. Ти також отримаєш право на фiнансовану державою програму медичного обслуговування пенсiонерiв пiд назвою Medicare. Грошi, якi уряд сплачує на соцiальне забезпечення та медичне обслуговування, збиралися у виглядi податку з твоєї заробiтної плати протягом усього твого життя. Податки на соцiальне забезпечення та медичне обслуговування – це кошти, якi уряд збирає та вiдкладає, доки ти не вийдеш на пенсiю або не втратиш працездатнiсть.

Формула

Зарплата пiсля сплати податкiв

Чист. дохiд = Валов. дохiд Под. на доходи Под. на соц. забез. та мед. обсл.

Чист. дох. = Вал. дох. Под. на дох. Под. на соц. забез. та мед. обсл.

Теорiя

Огляд податкiв i зборiв

Податок на доходи:

залежить вiд твого доходу. Вiдсоток доходу градуюється, тобто зi збiльшенням доходу ставка податку збiльшується на вiдповiдну суму. Сумарна ставка податку на весь твiй дохiд називається податком на чистий середнiй дохiд.

Податок на соцiальне забезпечення (12.4%, половину сплачує працiвник, iншу половину – роботодавець):

розраховується з валового доходу.

Податок на медичне обслуговування (2.9%, половину сплачує працiвник, iншу половину – роботодавець):

розраховується з валового доходу.

Чистий середнiй податок iз заробiтної плати:

комбiнована ставка податку, яка сплачується у формi податку на доходи, податкiв на соцiальне забезпечення та медичне обслуговування.

Податок з продажiв (0%13% на основi державної та мiсцевої ставки):

податок з купiвлi товарiв i послуг.

Цi ставки встановлюються федеральними, регiональними та мiсцевими органами влади.

Порядок розрахунку зарплати пiсля сплати податкiв можна побачити на прикладах:

Приклад 1

Валовий дохiд Денiела становить $35000. Окрiм податку на доходи в розмiрi 27 %, вiн має сплатити 6.2 % податку на соцiальне забезпечення i 1.45 % податку на медичне обслуговування. Назви його чистий дохiд. У таблицi зверху наведено розрахунки. У таблицi нижче наведено формули, якi я використала в Excel.

Таблиця Excel для розрахунку чистого доходу

Приклад 2

Мiсячна зарплата Мiннi Маус становить $3300. Який вiдсоток податку на доходи вона сплачує, якщо її чиста середня ставка оподаткування (включно з податками на доходи, на соцiальне забезпечення та на медичне обслуговування), становить 35%?

Спочатку з’ясуємо, скiльки Мiннi сплачує податкiв, обчисливши 35 % вiд $3300.

Податковi вiдрахування в доларах = 3300 0.35 = $1155

Податковi вiдрахування в доларах = 3300 0.35 = $1155

Мiннi Маус сплачує податки на суму $1155.

Потiм з’ясовуємо, скiльки їй платять (чистий мiсячний дохiд), вiднявши вiд мiсячної зарплати податковi вiдрахування в доларах.

чистий мiсячний дохiд = 3300 1155 = $2145 Мiннi Маус отримує $2145 пiсля сплати податкiв iз мiсячної зарплати в розмiрi $3300 за чистої середньої ставки оподаткування 35 %.

Альтернативний метод

Як варiант, можна скористатися коефiцiєнтом зростання, що полегшить розрахунки. Виконуємо обидва розрахунки одночасно. Використовуємо формулу:

чистий мiсячний дохiд = 3300 (1 35 100) = 3300 0.65 = $2145 Мiннi Маус отримує $2145 пiсля сплати податкiв iз мiсячної зарплати в розмiрi $3300 за чистої середньої ставки оподаткування 35 %.

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!