Що означає визначення похідної?

Похiдна функцiї f(x) для x = x1 — це число, яке вказує, наскiльки зростає (або спадає) графiк функцiї f(x), коли координата x дорiвнює x1.

Похiдну для x = x1 записують як f(x1).

Далi описано зв’язок мiж похiдною, миттєвою швидкiстю змiни та кутовим коефiцiєнтом дотичної до графiка f(x).

Теорiя

Похiдна, миттєва швидкiсть змiни та кутовий коефiцiєнт дотичної

= f(x 1) = миттєва швидкiсть змiни для x1 = кутовий коефiцiєнт дотичної до f(x) у точцi  (x1,f (x1)).

f(x 1) = миттєва швидкiсть змiни для x1 = кутовий коефiцiєнт дотичної до f(x) в точцi  (x1,f (x1)).

Перш нiж прочитати пояснення нижче, потрiбно з’ясувати, що означає Δx i x + Δx (Δx читається як «дельта x»).

  • Δx означає «змiна значення x», а отже, вiдповiдає вiдстанi мiж двома значеннями x.

  • x + Δx означає вiдстань Δx вiд x.

Пояснення похiдної

Поки читаєш, уважно придивись до рисункiв нижче.


Похiдна функцiї 1

Рисунок 1: Графiк функцiї синього кольору, сiчна — рожевого. Точки перетину — (x,f(x)) i (x + Δx,f(x + Δx)).

Ми маємо функцiю f(x) (графiк синього кольору) i провели сiчну (лiнiя рожевого кольору) мiж точками (x,f(x)) i (x + Δx,f(x + Δx)). Як ми вже з’ясували, кутовий коефiцiєнт рожевої лiнiї є середньою швидкiстю змiни функцiї мiж цими точками. Крiм того, ми з’ясували, що якщо цi точки лежать поруч, то середня швидкiсть змiни наближається до миттєвої швидкостi змiни.


Похiдна функцiї 2

Рисунок 2: Та сама ситуацiя, що й на попередньому рисунку. Втiм, тепер точка (x + Δx,f(x + Δx)) ближча до (x,f(x)), а отже, Δx є меншою.

Зменшуючи Δx, крайня права точка перетину (x + Δx,f(x + Δx)) наближається до крайньої лiвої точки перетину (x,f(x)). Завдяки цьому вiдстань мiж x i x + Δx, як i вiдстань мiж f(x) i f(x + Δx), скорочується. Кутовий коефiцiєнт сiчної поступово наближається до кутового коефiцiєнта дотичної функцiї в точцi (x,f(x)).


Похiдна функцiї 3

Рисунок 3: Та сама ситуацiя, що й на двох попереднiх рисунках. Однак цього разу ми дали Δx наблизитися до нуля, а рожева лiнiя тепер є дотичною до f(x).

Коли вiдстань мiж двома точками перетину наблизиться до нуля, рожева лiнiя торкнеться f(x) у точцi (x,f(x)). Кутовий коефiцiєнт дотичної дорiвнює миттєвiй швидкостi змiни в цiй точцi.

Значення x було довiльним. Це означає, що якщо ми сформулюємо свiй спосiб математично, то отримаємо нову функцiю для f(x) для всiх значень x. Саме це i є похiдна f(x) функцiї.

Враховуючи те, що ви з’ясували про миттєву швидкiсть змiни та границi, отримаємо таке визначення похiдної:

Теорiя

Визначення похiдної

f(x) = lim Δx0f(x + Δx) f(x) Δx

Приклад 1

Дано f(x) = x2; можна диференцiювати f(x) за допомогою визначення:

f(x) = lim Δx0(x + Δx)2 x2 Δx = lim Δx0(x + Δx)(x + Δx) x2 Δx = lim Δx0x2 + 2xΔx + (Δx)2 x2 Δx = lim Δx02xΔx + (Δx)2 Δx = lim Δx0Δx(2x + Δx) Δx = lim Δx0Δx(2x + Δx) Δx = lim Δx0(2x + Δx) = 2x + 0 = 2x

Диференцiювання функцiї за допомогою визначення похiдної виконується не часто. У бiльшостi випадкiв застосовуються правила диференцiювання.

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!