Що таке квадратичні функції?

Полiномiальна функцiя, у якiй найвищий показник дорiвнює 2, називається квадратичною функцiєю. Графiк квадратичної функцiї називається параболою, i нагадує сумне або усмiхнене обличчя. Нижче показано рiзнi приклади парабол.

Теорiя

Квадратична функцiя

Квадратична функцiя має такий вигляд:

f(x) = ax2 + bx + c,

де a, b i c — це константи. Константи a i b називають коефiцiєнтами. Член ax2 називають членом другого степеня, або квадратичним членом, член bx — членом першого степеня, або лiнiйним членом, а c — вiльним членом.

Нижче наведено зображення графiкiв рiзних квадратичних функцiй. Зверни увагу, що всi вони мають максимум або мiнiмум.

Графiки чотирьох функцiй, побудованi в однiй системi координат

Правило

Парабола (максимуми й мiнiмуми)

  • Якщо a > 0 (додатне число) : графiк нагадує усмiхнене обличчя, а функцiя має мiнiмум (вершину).

  • Якщо a < 0 (вiд’ємне число) : графiк нагадує сумне обличчя, а функцiя має максимум (вершину).

Приклад 1

Дано квадратичну функцiю

f(x) = 0.5x2 x 3.

Визнач, чи має парабола максимум чи мiнiмум.

Як бачимо, коефiцiєнт перед x2 є додатним числом (a > 0). Отже, графiк нагадує усмiшку i має мiнiмум.

Приклад мiнiмуму квадратичної функцiї

Приклад 2

Дано квадратичну функцiю

f(x) = x2 x + 12.

Визнач, чи має парабола максимум чи мiнiмум.

У цьому випадку коефiцiєнт перед x2 є вiд’ємним числом (a < 0). Отже, графiк буде звернений униз i матиме максимум, як на рисунку нижче.

Приклад максимуму квадратичної функцiї

Для знаходження максимумiв i мiнiмумiв можна використовувати кiлька методiв: похiдну, дiаграму знакiв або метод, описаний далi:

Правило

Знаходження максимуму або мiнiмуму параболи

Якщо дано квадратичну функцiю

f(x) = ax2 + bx + c,

то значення x i y вершини можна знайти так:

Значення x максимальної або мiнiмальної точки:

x = b 2a.

Значення y максимальної або мiнiмальної точки:

y = f ( b 2a).

Приклад 3

Визнач, чи має графiк функцiї f(x) = x2 4x + 4 максимум чи мiнiмум, i знайди вiдповiдну точку

Функцiя f(x) має a = 1, b = 4 i c = 4. Оскiльки у виразi a = 1 > 0, ми знаємо, що графiк нагадує усмiшку i має мiнiмум.

Спершу знаходимо значення x, а потiм значення y цього мiнiмуму:

x = (4) 2 1 = 4 2 = 2 y = f(2) = 22 4 2 + 4 = 4 8 + 4 = 0

Отже, мiнiмум вiдповiдає (2, 0).

Перевiривши f(x) = x2 4x + 4, бачимо, що це квадрат, тому має лише один нуль. У цьому випадку нуль i мiнiмум — це та сама точка.

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!