House of Math-logo

Valg av sentralmål

Du velger sentralmål (median, gjennomsnitt og typetall) ut ifra spredningen på observasjonene. Dersom du har noen observasjoner som ligger langt unna de andre kan gjennomsnittet gi et skjevt bilde. Da kan det være lurt å se på typetallet og medianen. Dersom du har du har en jevn spredning uten ekstremverdier gir gjennomsnittet et godt bilde av situasjonen.

Eksempel 1

Karakterfordelingen i en klasse på en prøve er som følger:

1, 1, 2, 1, 2, 5, 4, 1, 4, 4, 1, 5, 2, 4, 5, 2, 3, 2, 1, 5, 5, 4

1, 1, 2, 1, 2, 5, 4, 1, 4, 4, 1, 5, 2, 4, 5, 2, 3, 2, 1, 5, 5, 4

Vurder hvilket sentralmål som beskriver denne fordelingen best.

Det er ganske mange observasjoner, så det første du burde gjøre er å systematisere dataene i en frekvenstabell. Du kan ha karakterene i kolonnen til venstre og frekvensen i kolonnen til høyre.Karakter Frekvens


1 6


2 5


3 1


4 0


5 5


6 5


Det første sentralmålet du kan regne ut er gjennomsnittet. Dersom du legger sammen antall observasjoner, ser du at det er 22 elever som tok prøven. Gjennomsnittet blir dermed x¯ = 1 6 + 2 5 + 3 1 + 4 0 + 5 5 + 6 5 22 = 74 22 3,4.

Gjennomsnittskarakteren i denne klassen er 3,4. Fordi de fleste av elevene har fått karakterer som er på hver sin ende av karakterskalaen (det er kun én elev som har fått 3 og ingen som har fått 4), vil ikke gjennomsnittet være et godt sentralmål for å beskrive fordelingen i denne klassen. Dette gjennomsnittet kan tolkes som at det er en jevn fordeling av karakterene, noe som ikke er tilfellet.

Du finner nå medianen for å se om det vil beskrive fordelingen bedre. Du utvider tabellen over slik at du får en kolonne med kumulative frekvenser.
Karakter Frekvens

Kumulativ frekvens
1 6

6
2 5

11
3 1

12
4 0

12
5 5

17
6 5

22Karakter Frekvens Kumulativ frekvens1 6 62 5 113 1 124 0 125 5 176 5 22Antall observasjoner er et partall, dermed vil medianen være gjennomsnittet av verdien til observasjon nummer n 2 og n 2 + 1. Her er n = 22, så du ser på verdien til observasjon nummer 11 og 12, som er henholdsvis karakterene 2 og 3. Gjennomsnittet av 2 og 3 er
x¯ = 2 + 3 2 = 2,5.

Medianen i denne karakterfordelingen er dermed 2,5. Halvparten av elevene fikk karakteren 2 eller lavere, så medianen kan være et godt sentralmål for å beskrive fordelingen.

Til slutt finner du typetallet, som er den verdien som oppstår flest ganger for å se hva den forteller deg. Fra frekvenstabellen finner du at karakteren 1 oppstår flest ganger. Typetallet er dermed 1. Dette gir ikke noe godt bilde av karakterene på prøven, da 10 av elevene fikk karakteren 5 eller 6.

De tre sentralmålene gir ulike tall. Dette viser hvor viktig det er å bruke alle metodene for å få et helhetlig bilde av situasjonen.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Sentralmål