Білий логотип House of Math на різнобарвному квадраті

Як iнтерпретувати й обчислювати визначений iнтеграл


Iнтеграли переважно дiлять на двi категорiї: визначенi та невизначенi iнтеграли. Визначений iнтеграл означає iнтеграл, обмежений графiком функцiї f(x), вiссю x i двома значеннями на осi x (площi та об’єми). Графiк може лежати вище й нижче осi x. Важливо знати, якi площi ви розглядаєте, оскiльки це може вплинути на вiдповiдь пiд час розрахунку.

Теорiя

Визначений iнтеграл

abf(x)dx = F(b) F(a),F(x) = f(x)

Площа визначеного iнтегралу

Зверни увагу! Якщо графiк f(x) лежить нижче осi x мiж a i b, то abf(x)dx обчислює цi частини площi як вiд’ємнi. Отже, на рисунку вище визначений iнтеграл не обчислюватиме заштриховану площу. Натомiсть вiн обчислюватиме площу, яка лежить вище осi x мiнус площа, яка лежить нижче осi x. Щоб знайти заштриховану площу, потрiбно роздiлити iнтеграл на рiвнi нулiв i знайти суму визначених iнтегралiв, у яких функцiя додатна, мiнус сума визначених iнтегралiв, у яких функцiя вiд’ємна.

Зверни увагу! Кожне завдання визначає, чи варто брати до уваги геометричну iнтерпретацiю. Якщо в умовах завдання сказано знайти певний iнтеграл, то його треба обчислити безпосередньо, а не думати про те, в якому положеннi вiдносно осi x перебуває графiк. Якщо в умовах завдання сказано знайти площу, то потрiбно враховувати знак, роздiливши iнтеграл на додатну та вiд’ємну частини!

Приклад 1

Обчисли визначений iнтеграл 0π 3 sin xdx

У цьому випадку можна розв’язати iнтеграл безпосередньо. Вiн має такий вигляд: 0π 3 sin xdx = cos x|0π 3 = cos π 3 ( cos 0) = 1 2 (1) = 1 2

Приклад 2

Обчисли площу мiж x = 0, x = 3π 2 i графiком cos x

У цьому випадку потрiбно знайти площу, а отже, потрiбно з’ясувати, в яких точках функцiя лежить вище i нижче осi x. Перше, що потрiбно зробити — це знайти нулi функцiї в iнтервалi: cos x = 0 x = π 2 + n2πx = π 2 + n2π

Як бачимо, x = π 2 перебуває в межах iнтервалу x [0,b3π 2 ]. Другий нуль у iнтервалi — це π 2 + 2π = 3π 2 .

Приклад визначеного iнтеграла 1

Як видно з рисунка, графiк лежить вище осi x в iнтервалi [0, π 2 ) (Площа 1) i нижче осi x в iнтервалi (π 2, 3π 2 ) (Площа 2). Отже, для кожної з них потрiбно обчислити iнтеграли. Площа 1: A1 =0π 2 cos xdx = sin x|0π 2 = sin π 2 ( sin 0) = 1 0 = 1

Площа 2: A2 =π 2 3π 2 cos xdx = sin x|π2 3π 2 = sin 3π 2 (sin π 2 ) = 1 1 = 2

Отже, площа всiєї областi складає:

A = Площа 1 Площа 2 = 1 (2) = 3.

Приклад 3

Що станеться з площею, якщо не враховувати, в якому положеннi перебуває графiк вiдносно осi x, якщо вiн лежить одночасно i вище, i нижче осi?

Як бачимо на рисунку, площа, яку ми обчислюємо, складається з площ A, A i B. Тобто, площа має вiдповiдати значенню у Приклад 2:

|A| + |A| + |B| = 2A + B

Утiм, через те, що графiк частково лежить вище осi x (A), а частково — нижче осi x ( A i B), A i A виключають одна одну. Тодi нам залишається площа B, а iнтеграл дає розв’язок:

A + (A) + B = A A + B = B

Очевидно, що B не є площею 2A + B. Отже, потрiбно звернути увагу, чи сказано в завданнi знайти площу чи обчислити визначений iнтеграл!

Приклад визначеного iнтегралу 2

Зверни увагу!

  • У випадку, коли весь графiк знаходиться вище осi x, обчисленi площа та теоретичний визначений iнтеграл однаковi.

  • У випадку, коли весь графiк знаходиться нижче осi x, обчисленi площа та теоретичний визначений iнтеграл однаковi, але мають протилежнi знаки.

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!