House of Math-logo

Sammenligne budsjett og regnskap

Det er veldig nyttig å sammenligne budsjett og regnskap, og du skal nå få lære hvordan du kan gjøre dette på en effektiv måte i Excel.

Excel-oppskrift

Sammenligne budsjett og regnskap

1.
Lag et budsjett og regnskap.
2.
Lag malen til oversiktstabellen.
3.
Fyll inn tallene fra budsjettet, regnskapet og startegenkapitalen.
4.
Skriv formlene for «avvik i kr» i hver kategori. Summer disse avvikene slik at du kan sammenligne det budsjetterte overskuddet/ underskuddet med det faktiske overskuddet/ underskuddet. Et overskudd legges til den eksisterende egenkapitalen og et underskudd reduserer egenkapitalen.
5.
Til slutt burde du gjøre noen betraktninger fra tabellen. Eksempelvis kan det være at det er stor differanse mellom budsjettet og regnskapet.

Eksempel 1

Eirik Blodøks ønsker å sammenligne sine antatte inntekter og utgifter (budsjett) med de faktiske inntektene og utgiftene (regnskap) en måned. I starten av måneden har han 2680kr i egenkapital. Han ønsker din hjelp til å sette opp en oversikt over økonomien hans.

1.
Det første du må gjøre er å lage budsjett og regnskap for økonomien til Eirik Blodøks.
2.
Så lager du en mal i Excel. Legg merke til at oppsettet er litt anderledes enn oppsettet til budsjettet og regnskapet.
3.
Nå fyller du inn tallene fra budsjettet, regnskapet og startegenkapitalen inn i tabellen. Regnearket ditt ser da slik ut:

Regneark i Excel med summering av inntekter og utgifter fra budsjett og regnskap

4.
Nå skriver du inn formlene i «Avvik i kr»-kolonnen. Dette er rett og slett avviket mellom regnskapet og budsjettet i hver kategori.

NB! For inntekter tar du regnskapstallet minus budsjettstallet, mens for utgifter tar du budsjettallet minus regnskapstallet. Dette er fordi du ønsker at et positiv kroneavvik skal være bra for personen eller selskapet som oversikten er for. Om de faktiske inntektene er større enn de antatte inntektene, så er det en god ting. For utgifter så ønsker du at de faktiske utgiftene er mindre enn de antatte utgiftene.

Budsjettert overskuddet (underskuddet) og faktisk overskudd (underskudd) legges til startegenkapitalen for å finne egenkapitalen i slutten av perioden. Nedenfor ser du tallene og formlene i tabellen.

Regneark i Excel med inntekter og utgifter fra budsjett og regnskap, samt avvik

Regneark i Excel med formler brukt i beregningene

5.
Til slutt ser du over tabellen og ser om det er noen kategorier med stort avvik. En interessant observasjon er at Eirik Blodøks jobbet mer som bokhandler enn det som ble budsjettert med, noe som muligens medførte at han ikke tjente så mye som hundepasser. Totalt fikk han en høyere total inntekt enn planlagt.

Om du ser på utgiftene, så er de totale utgiftene omtrent som antatt hvor et økt forbruk av mat og snack er utlignet med redusert forbruk av klær og sko.

Eirik Blodøks budsjetterte med et overskudd på 161 kr, men klarte faktisk et overskudd på 1063 kr. Mye av dette avviket i overskuddet skyldes den økte inntekten som bokhandler. Etter denne måneden har han økt egenkapitalen sin fra 2680 kr til 3743 kr.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!

Sammenligne budsjett og regnskap

Økonomi-ikonØkonomiStatistikk-ikonStatistikk